От 19.08.2019г. училището работи по  ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Реализирането на дейностите ще приключи на 15.01.2020 г.

 Покана за заседание на Обществения съвет

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 22 ФЕВРУАРИ  2017г.!