Комисия за медиатор - Подкрепа за успех

 

Със заповед № 890/26.01.17г на директора  в ОУ „Христо Ботев“ гр. Пазарджик е сформирана работната група  за провеждане на самооценяването  в училището.

Работната група е в състав:

Председател: Сашка Симеонова Каменска на длъжност старши учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“-гр. Пазарджик ;

Членове:

 - Валерия Николаева Герова на длъжност учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“-гр. Пазарджик ;

 - Екатерина Нейчева Джарова на длъжност старши учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“-гр. Пазарджик ;

 - Даниела Владаимирова Байгънова на длъжност старши учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“-гр. Пазарджик ;

 ОТГОВОРНОСТИ:

  1. Предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в детската градина или училището;
  2. Провежда самооценяването;
  3. Изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора.