Добре дошли        в  нашето               училище!

"Както окото е потребно за светлината, ухото за кът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребности за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние..."

                              ХРИСТО БОТЕВ       
                                 
                                 в. "Знаме" бр.1,                                         8 декември 1874 г.

image
image
image
image
image
image

Боряна Кънева-Томова

Директор на училището

image

Училище с традиции
и бъдеще!
image

Гордеем се с децата ни!

image

Винаги ги подкрепяме!

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” НОСИ ИМЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ ПОЕТ И РЕВОЛЮЦИОНЕР С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ДЕКЕМВРИ 1970 ГОДИНА.
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТИ С ВИСОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОДГОТОВКА И КУЛТУРА, С ЯРКО ИЗРАЗЕНО ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ, СПОСОБНИ ЗА ЕФЕКТИВНА ОБЩЕСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ.

 ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1. УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” КАТО УЧИЛИЩЕ, СПОСОБНО ДА ФОРМИРА У УЧЕНИЦИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ.
2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ У УЧАЩИТЕ СЕ ЧРЕЗ КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДАРБИ И СТРЕМЕЖ КЪМ ИНОВАЦИИ.
3. ГРИЖА И ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ УЧЕНИК, ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЛАДИЯ ЧОВЕК КАТО ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА.
4. РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИВНОСТ И НАСИЛИЕ.


 ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

1. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ.
2. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИТ И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ.
3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИ ЛИЧНОСТИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕШНА ОБЩЕСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ.


 СТРАТЕГИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1. ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС КАКТО В ЧАСОВЕТЕ ПО ЗП, ТАКА И В ЧАСОВЕТЕ ПО ЗИП И СИП.
2. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ХУМАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА УЧЕНИКА В ЦЕНТЪРА НА ЦЯЛАТА ДЕЙНОСТ.
3. ГРИЖА И ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.
4. ОБОГАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА.

 

ДОСТОЙНИ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ ДО СЕГА ДИРЕКТОРИ И ПОМОЩНИК –ДИРЕКТОРИ СА ГРАДИЛИ И ОТСТОЯВАЛИ С ЛЮБОВ И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ АВТОРИТЕТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” И НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ, ЗАЩОТО ДУМАТА УЧИТЕЛ Е ПРИЗВАНИЕ И СЪДБА.НОСЕЙКИ В СЕБЕ СИ ДУХА И ВЯРАТА НА СВОЯ ПАТРОН ХРИСТО БОТЕВ, ТЕ СА СЛЕДВАЛИ И ЩЕ СЛЕДВАТ НЕИЗМЕННО УБЕЖДЕНИЕТО СИ, ЧЕ ОБРАЗОВАНИЕТО Е ВИСША ЦЕННОСТ.

2014 Г. - БОРЯНА КЪНЕВА- ТОМОВА


ПOM. ДИРЕКТОР: В. КОЖУХАРОВА

УЧИЛИЩЕТО ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО РАБОТА ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” „ДА
НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”. ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА УЧЕНИЦИТЕ РАЗВИВАТ
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СТИМУЛИРАТ ТВОРЧЕСКОТО СИ МИСЛЕНЕ, ПОВИШАВАТ САМОЧУВСТВИЕТО
СИ И СЕ УЧАТ ДА ИЗГРАЖДАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ГРУПИТЕ СА СФОРМИРАНИ НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНЦИП. ДЕЦАТА
СА АРТИСТИ, ТАНЦЬОРИ, ПЕВЦИ, ТВОРЦИ. УЧАСТВАЙКИ В РАЗНООБРАЗНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ РАЗВИВАТ
ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ В СЕБЕ СИ, СТАВАТ ПО- ОРГАНИЗИРАНИ И ОТГОВОРНИ.УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ И ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК." ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПОВИШАВА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА И СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАВЕН СТАРТ В ОБУЧЕНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Е ОТКРИТ ИНТЕРАКТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ. ПРОВЕЖДАТ СЕ ПЪРВИТЕ КОМБИНИРАНИ И ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ.


2007 Г. – 2013 Г. ВИТКА СИРАКОВА
ПOM. ДИРЕКТОР: В. КОЖУХАРОВА


-2006/2009Г. В УЧИЛИЩЕТО СА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ: „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ
ХОРА” ПО ОПРЧР; „КЛУБОВЕ НА БЪДЕЩЕТО”; „СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ У МЛАДИТЕ
ХОРА” – БЕНИФИЦИЕНТ СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО В ЕВРОПА”; „РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ
ДЕЙНОСТИ” – АПРОБИРАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗАОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ” С БЕНИФИЦИЕНТ ИСДП – СОФИЯ.
- 2010/2012 Г. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КЪМ ЦРЧР СЕКТОР НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” – „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ” – ДОГОВОР – LLP – 2010- СОМ – МР – 071. АРТ – ГАЛЕРИЯ „ЗАБРАВЕНИТЕ ИЗКУСТВА ОТ МИНАЛОТО” –
УЧИЛИЩНИ ПАРТНЬОРСТВА С ПОРТУГАЛИЯ И ТУРЦИЯ.
-2011 Г. СТАРТИРА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05 „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ - УСПЕХ” ПО ОП „РЧР” „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
-2012 Г.-ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИСЪЖДА ЗВАНИЕТО “УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
ПРАКТИКА НА БОРЯНА КЪНЕВА- ТОМОВА, СТАРШИ УЧИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО.

1993 Г. – 2006 Г.- ДИМИТЪР ПЕЛЕВ
ПОМ.ДИРЕКТОРИ: К. ДИМИТРОВ, В. КОЖУХАРОВА, ИВ. КУРТЕВ, T. ХРИСТОЗОВА, М. ГЕТОВА

В УЧИЛИЩЕТО Е СФОРМИРАН МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ. ИЗГРАЖДА СЕ ПЪРВИЯТ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ. СТАРТИРА ПРОЕКТ
„ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН.

1983 Г. – 1991 Г. -ДИМИТЪР КРАЛЕВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ: М. ТЕРЗИЙСКА, ИВ. ГЕОРГИЕВА

ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА МИРА БЪЛГАРСКИ МАРТЕНИЦИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО,
ДОСТИГАТ ДО ДЕЦАТА ОТ ЯПОНСКИЯ ГРАД САКУРАЙ. ВЪВЕЖДА СЕ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ,
ФРЕНСКИ И РУСКИ.

1973 - 1983 - СПАС ГАЙДОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ: Р. ГЯУРОВА, Ш. ГАЦЕВА

УЧИЛИЩЕТО Е БАЗОВО ПО ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 6 – ГОДИШНИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ. УЧИТЕЛСКИЯТ
КОЛЕКТИВ Е НАГРАДЕН СЪС ЗВАНИЕТО „ОБРАЗЦОВ КОЛЕКТИВ” И ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ УСПЕХИ.

1970 - 1972 Г.- ДИМИТРИЙКА СЪЙКОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР: Р. ГЯУРОВА

НА 1 СЕПТЕМВРИ 1970 Г. ЗАПОЧВА ДА ФУНКЦИОНИРА НОВОТО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”. УЧЕБНАТА ГОДИНА Е ОТКРИТА
С 6 ПАРАЛЕЛКИ В НАЧАЛЕН И 12 В СРЕДЕН КУРС. НА 25 ЯНУАРИ 1973 ГОДИНА С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ИМЕТО НА ПЛАМЕННИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР ХРИСТО БОТЕВ Е ПРИЕТО ЗА ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО.